Inning kerkbijdragen

U bevindt zich op de pagina: Home » Waalsen Moorveld » Inning kerkbijdragen

Doopsels, eerste H. Communie-vieringen, Vormsels, Huwelijken, Uitvaarten, Eucharistie- en andere vieringen zijn mogelijk dankzij de aanwezigheid van een goed verzorgd kerkgebouw, de pastoor samen met de kapelaans en de inzet van vele vrijwillige medewerkers. En, net zoals in uw huishouden kunnen de nodige voorzieningen er niet zijn zonder financiële basis.

Zodoende is het noodzakelijk om een beroep te doen op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de Parochie. U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer ten name van Parochie Onbevlekt Hart van Maria Waalssen/Moorveld:

NL25 RABO 0116502037

Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar Kerkbijdrage te bepalen.
Het richtbedrag per jaar is echter sedert 1 januari 2023 € 130,00.
Dit richtbedrag wordt ook wel de ‘minimum Kerkbijdrage’ genoemd.

Richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het inkomen van een economische eenheid.

Misintenties en overige zaken:

Bij de overgang van een nieuw kalenderjaar worden de stipendia (vergoedingen voor kerkelijke diensten) enigszins aangepast.

De diensten (misintenties) door de week is € 15,00
De eucharistieviering zondag is € 30,00.

De kosten voor rouw- en trouwdiensten bedragen m.i.v. 01/01/23 € 500,00

Parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende dienst – genoemd onder rouw- en trouwgelden – aan de kerkbijdrage hebben deelgenomen hoeven de bovengenoemde bedragen niet of slechts gedeeltelijk te betalen, afhankelijk van de hoogte van hun kerkbijdrage.

 

De parochies van het ParochieFederatie Edith Stein zijn ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkende instellingen. Dit betekent dat giften e.d. (ook de gezins- of kerkbijdrage) (deels) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Als u zich voor meerdere jaren verplicht tot het betalen van een gift aan de parochie (periodieke schenking) is een dergelijke gift volledig fiscaal aftrekbaar. Informatie hierover is via de penningmeester op te vragen.
Het door de belastingdienst afgegeven RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer) nummer is 824115582. Bij het aangaan van een periodieke schenking moet dit nummer worden ingevuld.

Op de landelijke ANBI-site kunt u de gegevens van onze parochie vinden. Deze kunt u benaderen via de volgende link https://anbi.rkcn.nl/publicaties/roe245