Geschiedenis van de parochie

U bevindt zich op de pagina: Home » Bunde » Geschiedenis van de parochie

Een parochie komt niet zomaar uit de lucht vallen. De stichting van een parochie veronderstelt een groep van mensen die in staat is een gezond parochieleven te waarborgen. Het duurde jaren, soms eeuwen voordat een plaatselijke gemeenschap een parochie werd.

Voor Bunde hebben de mensen tot het jaar 645 moeten wachten eer zij die mijlpaal bereikten. Vanaf 968 waren de Benedictijner monniken van de proosdij te Meerssen o.a. in Bunde verplicht op de zondag de H. Mis op te dragen en aan zieken en stervenden de H. Sacramenten toe te dienen.

In die tijd is in Bunde een eenvoudige kerk of kapel opgericht. Uit de akte van 4 juni 1272, waarbij de aartsdiaken van het bisdom Luik de benoeming en betaling van twee kapelaans voor de parochie Meerssen regelt, blijkt dat de kapel van Bunde zich al in zoverre heeft losgeweekt van de kerk van Meerssen, dat de kapelaan van de kapel opdracht krijgt zijn residentie in Bunde te houden. Wel moest hij de vierde week dienst blijven doen in de kerk van Meerssen.

De parochie van Bunde was oorspronkelijk toegewijd aan de H. Drievuldigheid. Op 5 juli 1613 werden de kerk en de altaren toegewijd aan de H. Drievuldigheid en de H. Agnes door de bisschop van Roermond gewijden werd Bunde een zelfstandige parochie. Nog dezelfde maand (15 juli) verbeterde de bisschop ook de inkomsten van de pastoor door het “beneficie van de H. Agnes” (opbrengst van de landerijen) te verenigen met de pastorie. De pastoor van Bunde trok van nu af aan de inkomsten van dit beneficie. Aan dit beneficie dankt de parochie haar huidige naam.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

De kerk van Bunde was oorspronkelijk één van de vier aan de proosdijkerk van Meerssen onderhorige kapellen. De anderen waren Amby, Houthem en Schimmert. In een stuk uit 1145 wordt de kapel van Bunde voor het eerst in de geschiedenis genoemd. Het gaat kennelijk over een reeds (lang?) bestaande bezitting van de abdij St. Remigius te Reims.

Wanneer de kapel van Bunde tot parochiekerk werd verheven is niet bekend. Waarschijnlijk heeft dit plaats gevonden tussen 1567 en 1591.

In 1714 werd de laat middeleeuwse kerk in Bunde vervangen door een nieuwe kerk (de voorganger van de huidige Auw Kerk). In 1822 brandde de toren van deze kerk af na een blikseminslag. In 1842-1843 werd het koor vernieuwd en werden de apsis (de halfronde ruimte aan de voorzijde van de Auw kerk) en de sacristie gebouwd. In 1904-1905 kreeg de Auw Kerk het huidige dubbeltorenfront.

In 1940 waren er plannen om de kerk uit te breiden in verband met de bevolkingsgroei. Ook was het gebouw dringend aan onderhoud toe. In de daarop volgende jaren werd de toestand van de kerk steeds slechter. In 1951 besloot het kerkbestuur een nieuwe kerk te bouwen (de huidige kerk aan het Agnesplein). In 1960 werd de Auw Kerk gesloten en werd de nieuwe Agneskerk in gebruik genomen. In deze kerk worden nog steeds de diensten verricht.